Procedury

PROCEDURY PRZYJĘCIA NA ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE ORGANIZOWANE PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ NR 3 W GDYNI

Procedura przyjęcia na specjalistyczne zajęcia prowadzone przez psychologa:

 1. Nabór na rok szkolny 2016/2017 kończy się w dniu 1.09.2016 r.
 2. W pierwszej kolejności są przyjmowane dzieci z zeszłorocznych list rezerwowych oraz te, które nie mają możliwości uczęszczania na terapię w szkole/przedszkolu.
 3. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwości kadrowe Poradni.
 4. Dzieci, które nie zostaną przyjęte będą zapisane na listę rezerwową.
 5. Obligatoryjnie, każdy potencjalny klient musi przejść konsultację ze specjalistą prowadzącym zajęcia specjalistyczne.
 6. Brak stawiennictwa na konsultacji skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.
 7. Rodzice, po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka na specjalistyczne zajęcia są zobligowani do dnia 14.09.2016 roku do zgłoszenia się do osoby prowadzącej zajęcia w celu ustalenia terminu wizyt (wg.planu lekcji). Brak kontaktu do dnia 14 września. skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.
 8. Na pierwszych zajęciach rodzic otrzymuje do podpisania „kontrakt”, w którym znajdują się szczegółowe zasady uczęszczania na specjalistyczne zajęcia.
 9. O długości trwania zajęć specjalistycznych decyduje prowadzący.

Procedura przyjęcia na specjalistyczne zajęcia prowadzone przez pedagoga (terapia pedagogiczna oraz matematyczna):

 1. Na terapię dzieci przyjmowane są po diagnozie psychologicznej, pedagogicznej i ewent.logopedycznej  - na bieżąco, w miarę wolnych miejsc.
 2. Na terapię przyjmujemy dzieci z normą intelektualną. Pod uwagę bierzemy następujące kryteria:
  • sprzężone deficyty,
  • nieharmonijny rozwój,
  • zaburzenia emocjonalne,
  • trudna sytuacja rodzinna,
  • wspomaganie terapii logopedycznej,
  • brak terapii w szkole.
 3. Terapia pedagogiczna i matematyczna trwa 1rok szkolny. Prowadzący może decydować o ewentualnej kontynuacji w następnym roku szkolnym.
 4. Rodzice zobowiązani są do podpisania kontraktu z terapeutą na początku roku szkolnego z jednoczesną informacją terapeuty o czasie trwania terapii.
 5. Nie tworzymy list oczekujących, ewentualni kandydaci odsyłani są bezpośrednio na konsultacje do terapeutów. W przypadku braku miejsc rodzice otrzymują od terapeutów szczegółowe wskazówki do pracy w domu.

KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE:
 1. DINTAR Magdalena – tylko trudności matematyczne – kontakt telefoniczny bezpośredni;
 2. LIP  Violetta – Szkoła Podstawowa nr 6 – kontakt w wyznaczonych godzinach konsultacji;
 3. PANKANIN  Joanna – Szkoła Podstawowa nr 28, 39 i 43 – kontakt w wyznaczonych godzinach konsultacji;
 4. WALCZAK  Mirosława – Szkoła Podstawowa nr 33, 43 i 44 – kontakt w wyznaczonych godzinach konsultacji.

Procedura przyjęcia na specjalistyczne zajęcia prowadzone przez logopedę:

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach logopedycznych jest zameldowanie dziecka na terenie miasta Gdyni.
 2. Dzieci kwalifikowane są na terapię po wcześniej przeprowadzonych konsultacjach logopedycznych na terenie poradni, po badaniach przesiewowych w rejonowych przedszkolach (ilość dzieci przyjętych na terapię uzależniona jest od wolnych miejsc w danym roku szkolnym).
 3. Na terapię indywidualną kierowane są dzieci powyżej 4 r.ż., natomiast dla młodszych proponowane się logopedyczne zajęcia grupowe: logorytmika, zajęcia dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.
 4. Pierwszeństwo w terapii mają dzieci z zaburzeniami komunikacji o podłożu neurologicznym i emocjonalnym oraz te, których mowa jest niezrozumiałą dla najbliższego otoczenia.
 5. Terapia logopedyczna rozpoczyna się po podpisaniu kontraktu między rodzicem / opiekunem dziecka a logopedą.
 6. Na prośbę logopedy rodzice zobowiązani są do przedstawienia wyników badań słuchu, badań neurologicznych oraz opinii innych specjalistów, w celu pogłębienia diagnozy i zastosowania odpowiednich metod terapeutycznych.
 7. Rodzice zobowiązani są do nawiązania kontaktu z logopedą aby otrzymać informacje: o stanie mowy dziecka, na temat systematycznego utrwalania ćwiczeń logopedycznych w domu oraz postępów na zajęciach.
 8. Częste nieobecności dziecka oraz niestosowanie się do zaleceń logopedy mogą spowodować skreślenie z listy dzieci objętych pomocą logopedyczną.
 9. Terapia logopedyczna kończy się z chwilą opanowania poprawnej wymowy przez dziecko w miarę jego możliwości intelektualnych.
 10. O zakończeniu terapii logopedycznej decyduje logopeda, który wcześniej informuje o tym rodziców.