Oferta dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej PPP Nr 3 w Gdyni dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ich rodziców, opiekunów i wychowawców rok szkolny 2016/2017

I. Diagnoza specjalistyczna

1. Diagnoza psychologiczna.

 • mgr J. Bogusławska
 • mgr T. Tokaj
 • mgr A. Janczuk
 • mgr A. Budzyń
 • mgr M. Klimaszewska

2. Diagnoza pedagogiczna.

 • mgr J. Pankanin
 • mgr M. Dintar
 • mgr V. Lip
 • mgr M. Walczak
  mgr I. Macuk 

3. Diagnoza logopedyczna.

 • mgr B. Geratowska
 • mgr E. Mudlaf

4. Diagnoza lekarska.

 • lek. med. H. Witkowska-Rogoś (w sprawach Zespołu Orzekającego, specjalistyczne badania lekarskie dla uczniów z problemami zdrowotnymi)

II. Punkty konsultacyjne dla dzieci, rodziców, nauczycieli

1. Stałe dyżury na terenie placówek – konsultacje dla nauczycieli, rodziców i młodzieży

 • mgr A. Janczuk, mgr M. Dintar – opieka merytoryczna Gim. 16
 • mgr T. Tokaj – opieka merytoryczna Gim. 17
 • mgr M. Dintar – opieka merytoryczna V LO
 • mgr J. Pankanin – opieka merytoryczna CKZiU Nr 2
 • mgr I. Macuk – opieka merytoryczna CKZiU Nr 2
 • mgr M. Walczak – opieka merytoryczna Gim. 14, XIII LO
 • mgr J. Bogusławska – opieka merytoryczna Zespół Szkół Katolickich, Gim. 28
 • mgr A. Kordzińska-Grabowska – opieka merytoryczna SOSW nr 1, SOSW nr 2

2. Punkt konsultacyjny doradcy zawodowego

 • mgr V. Lip – pedagog-doradca zawodowy

3. Trudności dydaktyczne

 • mgr T. Tokaj – psycholog
 • mgr J. Pankanin – pedagog-terapeuta
 • mgr M. Dintar – pedagog
 • mgr V. Lip – pedagog-terapeuta
 • mgr M. Walczak – pedagog-terapeuta

4. Punkt konsultacyjny dla rodziców uczniów krzywdzonych (również wykorzystanych seksualnie)

 • mgr A. Piaskowska – psycholog

5. Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci w sytuacjach kryzysowych, zagrożonych zachowaniami ryzykownymi (myśli, próby samobójcze)

 • mgr T. Tokaj – psycholog

6. Interwencja w sytuacjach kryzysowych.

 • mgr J. Bogusławska – psycholog
 • mgr A. Piaskowska – psycholog
 • mgr A. Budzyń – psycholog
 • opiekunowie placówek wg przydziału

7. Porady via mail ppp3_gdynia@wp.pl

 • mgr T. Tokaj – psycholog

III. Terapia i psychoedukacja dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

1. Indywidualna

Terpaia psychologiczna

 • mgr T. Tokaj – psycholog
 • mgr A. Budzyń – psycholog
 • mgr A. Janczuk – psycholog
 • mgr I. Macuk – pedagog, psychoterapeuta
 • mgr M. Klimaszewska – psycholog

Indywidualne spotkania wspierające rozwój emocjonalny z elementami terapii poznawczo-behawioralnej

 • mgr M. Klimaszewska – psycholog

Terapia kompulsywnego jedzenia, zaburzeń lękowych, depresji – w nurcie poznawczo-behawioralnym

 • mgr M. Klimaszewska – psycholog

Konsultacje dla młodzieży dotyczące rozwiązywania konfliktów w rodzinie

 • mgr T. Tokaj – psycholog

Uczniów z trudnościami dyslektycznymi

 • mgr M. Walczak – pedagog-terapeuta
 • mgr V. Lip – pedagog-terapeuta

IV. Konsultacje i terapia rodzin

Konsultacje rodzinne w oparciu o podstawy systemowej terapii rodzin

 • mgr T. Tokaj – psycholog
 • mgr I. Macuk – pedagog, psychoterapeuta

Terapia systemowa rodzin

 • mgr I. Macuk - pedagog, psychoterapeuta

Prowadzenie negocjacji między nastolatkiem a jego rodzicem

 • mgr T. Tokaj

Prowadzenie negocjacji pomiędzy rodzicami w sytuacji konfliktów wpływającego na dziecko

 • mgr T. Tokaj

V. Zajęcia warsztatowe dla uczniów

"Jak uczyć się? Skutecznie! - warsztat dla uczniów kl. III liceum

 • mgr A. Budzyń – psycholog

"Jedność miłości i rodzicielstwa chroniona małżeństwem” – warsztat dla uczniów kl. III gimnazjum

 • mgr T. Tokaj – psycholog

„Moje ciało- wróg czy przyjaciel” - wprowadzenie w tematykę anoreksji i bulimii - warsztat dla uczniów kl. I gimnazjum

 • mgr A. Budzyń – psycholog

„Zagrożenia i niebezpieczeństwa płynące z korzystania z Internetu” cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla klas II gimnazjalnych i II licealnych

 • mgr A. Budzyń – psycholog

„Poznaję siebie – moja osobowość zawodowa” - warsztaty zawodoznawcze dla gimnazjalistów i uczniów szkól ponadgimnazjalnych

 • mgr V. Lip – pedagog-doradca zawodowy

Cykl warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjum

kl. I – „Poznaję siebie pod katem przyszłego wyboru zawodu” (8 spotkań),

kl. II – „Poznajemy zawody” (6 spotkań),

kl. III – „Znając siebie – wybieram zawód” (8 spotkań)

 • mgr V. Lip – pedagog-doradca zawodowy

VI. Zajęcia warsztatowe dla rodziców

„Szkoła dla rodziców”

 • mgr M. Dintar – pedagog
 • mgr T. Tokaj – psycholog
 • mgr A. Kordzińska-Grabowska – psycholog
 • mgr A. Piaskowska – psycholog

„Rodzeństwo bez rywalizacji”

 • mgr A. Piaskowska – psycholog
 • mgr A. Kordzińska-Grabowska – psycholog

Prowadzenie negocjacji pomiędzy rodzicami w sytuacji konfliktów wpływającego na dziecko

 • mgr T. Tokaj – psycholog

Prowadzenie negocjacji pomiędzy rodzicem a nastolatkiem

 • mgr T. Tokaj – psycholog

„Rozwiązywanie konfliktu wartości z dorastającymi dziećmi” – warsztat dla rodziców uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 • mgr T. Tokaj – psycholog

VII. Zajęcia warsztatowe dla wychowawców, nauczycieli, pedagogów

Spotkania dla szkolnych doradców zawodowych

 • mgr V. Lip – pedagog-doradca zawodowy

„Doskonalenie umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych” - kurs dla nauczycieli”

 • mgr M. Dintar – pedagog
 • mgr T. Tokaj – psycholog

Praca z rodzicem ucznia niepełnosprawnego

 • mgr A. Piaskowska – psycholog

Warsztat dotyczący skutecznego uczenia się - metody i techniki (po Szkole dla Rodziców)

 • mgr T. Tokaj – psycholog
 • mgr M. Dintar – pedagog

Warsztat z zakresu rozwiązywania konfliktu wartości (po Szkole dla Rodziców)

 • mgr T. Tokaj – psycholog
 • mgr M. Dintar – pedagog

Warsztat na temat kontroli wyrażania złości i lęku (po Szkole dla Rodziców)

 • mgr T. Tokaj – psycholog
 • mgr M. Dintar – pedagog

VIII. Spotkania informacyjno - szkoleniowe, wykłady

1. Dla rodziców wg potrzeb placówek w tematyce:

- prawidłowości rozwojowych, w tym gotowości szkolnej,

- profilaktyki zachowań trudnych u dziecka,

- rozwoju psychoseksualnego,

- wspierania dziecka w osiągnięciu gotowości szkolnej w tym gotowości do nauki matematyki,

- rozwoju mowy,

- skutecznego uczenia się- metody i techniki,

- wpływu reklamy, telewizji i Internetu na dzieci,

- wspierania rozwoju dziecka w wieku szkolnym, w tym dziecka z trudnościami o podłożu dyslektycznym, dziecka zdolnego,

- zagrożeń samobójstwem,

- rozwiązywania konfliktu wartości, kontroli wyrażania złości i lęku,

- kształtowania więzi między rodzicami a dzieckiem,

- żałoby dzieci i młodzieży,

- porozumiewania się bez przemocy (NVC).

2. Dla wychowawców, nauczycieli, pedagogów wg potrzeb placówek w tematyce:

- współpracy z rodzicami, w tym z rodzicami ucznia niepełnosprawnego,

- rozwoju psychoseksualnego,

- rozwoju mowy,

- wspierania ucznia z trudnościami w nauce, w tym w nauce matematyki,

- wspierania ucznia zdolnego,

- zapobiegania samobójstwom,

- zagrożeń płynących z Internetu,

- żałoby dzieci i młodzieży,

- mediacji.

IX. Mediacje

Prowadzenie mediacji między nastolatkiem i rodzicem

 • mgr T. Tokaj – psycholog

Konsultacje dla młodzieży dotyczące rozwiązywania konfliktów w rodzinie

 • mgr T. Tokaj – psycholog

Prowadzenie negocjacji pomiędzy rodzicami w sytuacji konfliktów wpływającego na dzieckoo

 • mgr T. Tokaj – psycholog

Mediacje jako metoda rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych, rodzic-nastolatek, nauczyciel-rodzic, nauczyciel-uczeń

 • mgr V. Lip – pedagog
 • mgr A. Janczuk – psycholog
 • dr D. Dykalska-Bieck – psycholog