Oferta dla dzieci ze szkół podstawowych

Oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej PPP Nr 3 w Gdyni dla uczniów szkół podstawowych, ich rodziców, opiekunów i wychowawców rok szkolny 2017/2018

1. Opieka merytoryczna nad placówkami

 • mgr M. Klimaszewska, mgr J. Wszeborowska – opieka merytoryczna SP 43

 • mgr M. Malewicz – opieka merytoryczna SP 39

 • mgr V. Lip – opieka merytoryczna SP 6

 • mgr T. Tokaj– opieka merytoryczna SP 44

 • mgr A. Budzyń – opieka merytoryczna SP 33

 • mgr A. Piaskowska – opieka merytoryczna SP 28

 • mgr J. Bogusławska – Zespół Szkół Katolickich

2. Przesiewowe badania pedagogiczne dzieci 6-letnich w kierunku ryzyka dysleksji

 • mgr J. Pankanin

 • mgr V. Lip

 • mgr I. Macuk

 • mgr J. Wszeborowska

3. Obserwacja uczniów z cechami ADHD i zaburzeniami zachowania w celu ukierunkowania pracy nauczycieli z uczniem

 • mgr M. Malewicz – psycholog

4. Logopedyczny punkt konsultacyjny dla uczniów i ich rodziców na terenie poradni

 • mgr E. Mudlaf - logopeda

 • mgr B. Geratowska – logopeda

5. Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli dzieci zdolnych

 • mgr A. Janczuk – psycholog

 • mgr A. Budzyń – psycholog

6. Spotkania diagnostyczno-konsultacyjne dla uczniów klas VI, VII SP celem określania obszarów zdolności

 • mgr V. Lip – pedagog, doradca zawodowy

7. Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci z zaburzeniami zachowania

 • mgr M. Malewicz - psycholog

8. Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową

 • mgr J. Bogusławska – psycholog

 • mgr M. Malewicz - psycholog

10. Punkt konsultacyjny dla rodziców uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania

 • mgr J. Pankanin - pedagog - terapeuta

 • mgr V. Lip – pedagog - terapeuta

 • mgr M. Walczak – pedagog – terapeuta

 • mgr J. Wszeborowska – pedagog – terapeuta

11. Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci i młodzieży z trudnościami dydaktycznymi

 • mgr J. Pankanin – pedagog – terapeuta

 • mgr V. Lip – pedagog – terapeuta

 • mgr M. Dintar- pedagog

 • mgr J. Wszeborowska – pedagog – terapeuta

12. Punkt konsultacyjny dla rodziców uczniów przejawiających specyficzne trudności w nauce matematyki

 • mgr M. Dintar – pedagog

13. Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci krzywdzonych (również wykorzystanych seksualnie)

 • mgr A. Piaskowska – psycholog

14. Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci w sytuacjach kryzysowych, zagrożonych zachowaniami ryzykownymi (myśli, próby samobójcze)

 • mgr T. Tokaj – psycholog

15. Interwencja w sytuacjach kryzysowych

 • mgr J. Bogusławska - psycholog

 • mgr A. Budzyń - pedagog

 • mgr A. Piaskowska – psycholog

 • opiekunowie placówek wg przydziału

16. Porady via mail ppp3_gdynia@wp.pl

 • mgr T. Tokaj – psycholog


Terapia i psychoedukacja dla dzieci – na terenie poradni

Indywidualna

Psychologiczna

 • mgr T. Tokaj

 • mgr A. Janczuk

 • mgr M. Klimaszewska

 • mgr I. Macuk

Terapia zaburzeń lękowych, depresji, kompulsyjnego jedzenia – w nurcie poznawczo-behawioralnym i integratywnym

 • mgr M. Klimaszewska - psycholog

Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

 • mgr A. Budzyń – psycholog

 • mgr I. Macuk – pedagog

Indywidualne spotkania z dziećmi z trudnościami z prawidłowym zachowaniem oraz z ich rodzicami – psychologiczne wsparcie dzieci

 • mgr M. Malewicz – psycholog

Specyficznych trudności w uczeniu się matematyki

 • mgr M. Dintar – pedagog

Dzieci z trudnościami dyslektycznymi

 • mgr J. Pankanin – pedagog - terapeuta

 • mgr M. Walczak – pedagog - terapeuta

 • mgr V. Lip – pedagog – terapeuta

 • mgr J. Wszeborowska – pedagog – terapeuta

Indywidualne spotkania z psychologiem dla dzieci z trudnościami z prawidłowym zachowaniem

 • mgr A. Janczuk – psycholog

 • mgr A. Budzyń – psycholog

Indywidualne spotkania wspierające rozwój emocjonalny z elementami terapii poznawczo-behawioralnej

 • mgr M. Klimaszewska – psycholog

Logopedyczna

 • mgr B. Geratowska - logopeda

 • mgr E. Mudlaf -Krupok – logopeda

Terapia neurologopedyczna

 • mgr B. Geratowska – neurologopeda

Grupowa

Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów kl. V-VI szkół podstawowych

 • mgr A. Janczuk – psycholog

 • mgr A. Budzyń – psycholog

Grupa dla uczniów klas I-III z cechami nadpobudliwości psychoruchowej

 • mgr M. Malewicz - psycholog

Grupa dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym dla klas I-III SP

 • mgr M. Malewicz - psycholog

 • dr D. Dykalska-Bieck – psycholog

Grupa dla dzieci z nieśmiałych dla klas II-III SP

 • mgr I. Hydzik-Lackowska – psycholog

Grupa wspomagania rozwoju dla dzieci I-III SP

 • mgr I. Hydzik-Lackowska – psycholog

 • A. Budzyń – psycholog

Konsultacje i terapia rodzin

Konsultacje rodzinne w oparciu o podstawy systemowej terapii rodzin

 • mgr T. Tokaj – psycholog

 • mgr I. Macuk – pedagog

Terapia systemowa rodzin

 • mgr I. Macuk - pedagog

Zajęcia warsztatowe dla uczniów – na terenie szkół

Co nas łączy, co nas różni? dla klas I-III

 •  mgr A. Bielawska – psycholog

Warsztat o tolerancji dla klas I-III

 •  mgr A. Bielawska – psycholog

W kręgu trudnych emocji dla klas I-III

 •  mgr A. Bielawska – psycholog

W kręgu trudnych emocji dla klas I-III

 •  mgr A. Bielawska – psycholog

W grupie siła dla klas IV-VI

 •  mgr A. Bielawska – psycholog

Techniki zapamiętywania - mapa myśli dla klasy VII

 • mgr A. Budzyń - psycholog

Dopalacze-dziękuję NIE dla klasy VII

 • mgr A. Budzyń - psycholog

Moje ciało wróg czy przyjaciel….- wprowadzenie w tematykę zaburzeń odżywiania dla klasy VII

 • mgr A. Budzyń - psycholog

Nie szalej z odchudzaniem dla klasy VII

 • mgr M. Klimaszewska – psycholog

Moje zdolności i zainteresowania dla klasy VII

 • mgr V. Lip – pedagog – doradca zawodowy

 

Zajęcia warsztatowe dla rodziców – na terenie poradni

Szkoła dla Rodziców” na terenie poradni

 • mgr A. Piaskowska - psycholog

 • mgr M. Dintar - pedagog

 • mgr T. Tokaj – psycholog

 • mgr A. Kordzińska-Grabowska – psycholog

 • mgr J. Bogusławska – psycholog

 • mgr V. Lip - pedagog

Rodzeństwo bez rywalizacji”

 • mgr A. Piaskowska– psycholog

 • mgr A. Kordzińska-Grabowska - psycholog

 • mgr M. Dintar - pedagog

 • mgr T. Tokaj – psycholog

Grupa wsparcia dla rodziców, którzy ukończyli „Szkołę dla Rodziców”

 • mgr M. Dintar - pedagog

 • mgr T. Tokaj – psycholog

Psychoedukacja rodziców i nauczycieli w zakresie rozwoju psychoseksualnego

 • mgr A. Piaskowska – psycholog

Zajęcia warsztatowe dla wychowawców, nauczycieli, pedagogów – na terenie szkół

Doskonalenie umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych” - kurs dla nauczycieli

 • mgr M. Dintar – pedagog

 • mgr T. Tokaj – psycholog

Program diagnozująco-wspierający trudną klasę (warsztaty z klasą, spotkania z wychowawcą, nauczycielami i rodzicami)

 • mgr M. Dintar – pedagog

 • mgr T. Tokaj – psycholog

Zajęcia warsztatowe dla wychowawców, nauczycieli, pedagogów – na terenie poradni

Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów szkolnych

 • mgr A. Piaskowska- psycholog

 • mgr A. Kordzińska-Grabowska – psycholog

Sieć współpracy i samokształcenia dla wychowawców klas VII

 • mgr A. Kordzińska-Grabowska – psycholog

Spotkania informacyjno-szkoleniowe - na terenie szkół

Dla rodziców: według potrzeb placówek w tematyce:

- prawidłowości rozwojowych, w tym gotowości szkolnej,

- profilaktyki zachowań trudnych u dziecka,

- rozwoju psychoseksualnego,

- wspierania dziecka w osiągnięciu gotowości szkolnej w tym gotowości do nauki matematyki,

- rozwoju mowy,

- skutecznego uczenia się- metody i techniki,

- wpływu reklamy, telewizji i Internetu na dzieci,

- wspierania rozwoju dziecka w wieku szkolnym, w tym dziecka z trudnościami o podłożu dyslektycznym, dziecka zdolnego,

- zagrożeń samobójstwem,

- rozwiązywania konfliktu wartości, kontroli wyrażania złości i lęku,

- kształtowania więzi między rodzicami a dzieckiem,

 - żałoby dzieci i młodzieży,

- porozumiewania się bez przemocy (NVC),

 

Dla nauczycieli: według potrzeb placówek w tematyce:

- współpracy z rodzicami, w tym z rodzicami ucznia niepełnosprawnego,

- rozwoju psychoseksualnego,

- rozwoju mowy,

- wspierania ucznia z trudnościami w nauce, w tym w nauce matematyki,

- wspierania ucznia zdolnego,

- zapobiegania samobójstwom,

- zagrożeń płynących z Internetu,

- żałoby dzieci i młodzieży,

- mediacji

Mediacje

Prowadzenie mediacji między nastolatkiem a rodzicem

 • mgr T. Tokaj – psycholog

Konsultacje dla młodzieży dotyczące rozwiązywania konfliktów w rodzinie

 • mgr T. Tokaj – psycholog

Prowadzenie negocjacji pomiędzy rodzicami w sytuacji konfliktów wpływającego na dziecko

 • mgr T. Tokaj – psycholog

Mediacje jako metoda rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych, rodzic-nastolatek, nauczyciel-rodzic, nauczyciel-uczeń

 • mgr A. Janczuk – psycholog

 • mgr V. Lip – pedagog

 • mgr J. Wszeborowska