Oferta dla dzieci w wieku przedszkolnym

Oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej PPP Nr 3 w Gdyni dla dzieci w wieku 1-6 lat, ich rodziców, opiekunów i wychowawców rok szkolny 2016/2017

I. Diagnoza specjalistyczna

1. Diagnoza psychologiczna

 • mgr D. Dykalska-Bieck – P-le 11, P-le 42, P-le 47, , P-le 49
 • mgr A. Kordzińska-Grabowska – P-le 18, P-le 30, P-le 35
 • mgr A. Piaskowska – P-le 29, P-le 43, P-le 48

2. Diagnoza pedagogiczna

 • mgr J. Pankanin
 • mgr M. Dintar
 • mgr V. Lip

3. Diagnoza logopedyczna (w tym badania przesiewowe)

 • mgr B. Geratowska – P-le 11, P-le 29, P-le 30, P-le 43, P-le 49
 • mgr E. Mudlaf-Krupok – P-le 18, P-le 35, P-le 42, P-le 47, P-le 48

4. Obserwacja i wstępna diagnoza w kierunku Zespołu Aspergera

 • mgr M. Malewicz - psycholog
  mgr D. Dykalska-Bieck - psycholog

5. Badania przesiewowe narządów zmysłów „Słyszę, widzę, mówię”

 • mgr B. Geratowska

6. Przesiewowe badania pedagogiczne dzieci 6-letnich w kierunku ryzyka dysleksji

 • mgr J. Pankanin, mgr V. Lip, mgr I. Macuk

7. Diagnoza lekarska.

 • lek. med. H. Witakowska-Rogoś (w sprawach Zespołu Orzekającego)

II. Punkty konsultacyjne dla dzieci, rodziców, nauczycieli.

1. Dyżury na terenie placówek – konsultacje dla nauczycieli, rodziców i dzieci (wg przydziału placówek)

 • dr D. Dykalska-Bieck – psycholog
 • mgr I. Hydzik-Lackowska – psycholog
 • mgr A. Piaskowska – psycholog

2. Logopedyczny punkt konsultacyjny dla dzieci i rodziców na terenie poradni.

 • mgr E. Mudlaf-Krupok – logopeda
 • mgr B. Geratowska – logopeda

3. Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci do 3 r.ż. na terenie poradni.

 • mgr B. Geratowska – logopeda
 • mgr A. Piaskowska – psycholog

4. Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci przejawiających trudności w zachowaniu i emocjach (w tym nadpobudliwość psychoruchowa, całościowe zaburzenia rozwoju) na terenie poradni.

 • mgr A. Piaskowska – psycholog – trudności emocjonalne, zaburzenia zachowania, nadpobudliwość psychoruchowa
 • dr D. Dykalska-Bieck – psycholog

5. Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci z ryzyka dysleksji na terenie poradni.

 • mgr J. Pankanin – pedagog-terapeuta,

6. Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci wolniej rozwijających się, o nieharmonijnym rozwoju psychomotorycznym na terenie poradni.

 • mgr A. Bielawska – psycholog
 • dr D. Dykalska-Bieck – psycholog

7. Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci doznających krzywdzenia.

 • mgr A. Piaskowska – psycholog

8. Interwencja w sytuacjach kryzysowych.

 • mgr J. Bogusławska – psycholog
 • mgr A. Piaskowska – psycholog
 • opiekunowie placówek wg przydziału

9. Porady via mail ppp3_gdynia@wp.pl

 • mgr A. Piaskowska – psycholog

III. Terapia dla dzieci.

logopedyczna

 • mgr E. Mudlaf-Krupok – logopeda
 • mgr B. Geratowska – logopeda

neurologopedyczna

 • mgr B. Geratowska – neurologopeda

pedagogiczna

 • mgr J. Wszeborowska – pedagog

zajęcia stymulujące rozwój dzieci wolniej rozwijających się

 • mgr A. Bielawska – psycholog
 • mgr A. Kordzińska-Grabowska – psycholog
 • mgr N. Dzido – pedagog

psychologiczna dzieci przeżywających trudności emocjonalne

 • mgr A. Piaskowska – psycholog

indywidualne zajęcia dla dzieci z mutyzmem wybiórczym

 • mgr I. Macuk – pedagog, psychoterapeuta

IV. Zajęcia warsztatowe dla dzieci.

Zajęcia grupowe „Program zajęć kształtujących i rozwijających kompetencje społeczne i komunikacyjne” (dla dzieci 5-6 letnich, wg potrzeb przedszkoli)

 • dr D. Dykalska-Bieck – psycholog
 • mgr I. Macuk – pedagog

Bajki i baśnie uczą nas życia”- cykl spotkań dla dzieci 4-5-letnich (w oparciu o Metodę Dobrego Startu, kinezjologię edukacyjną, Ruch Rozwijający)

 • mgr A. Kordzińska-Grabowska – psycholog

Już wiem co zrobić - edukacja dzieci i rodziców w zakresie ochrony przed przemocą - cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku 6 lat

 • dr D. Dykalska-Bieck – psycholog 

V. Zajęcia warsztatowe dla rodziców.

„Szkoła dla rodziców”

 • mgr A. Piaskowska – psycholog
 • mgr A. Kordzińska-Grabowska – psycholog

„Rodzeństwo bez rywalizacji”

 • mgr A. Piaskowska – psycholog
 • mgr A. Kordzińska-Grabowska – psycholog

"Już wiem co zrobić!” - edukacja rodziców w zakresie ochrony przed przemocą - cykl zajęć edukacyjnych dla rodziców dzieci w wieku 6 lat uczestniczących w zajęciach warsztatowych na terenie przedszkola

 • dr D. Dykalska-Bieck – psycholog

VI. Zajęcia warsztatowe dla wychowawców, nauczycieli, pedagogów.

Grupa wsparcia dla nauczycieli przedszkoli

 • mgr A. Piaskowska – psycholog

VII. Spotkania informacyjno-szkoleniowe.

1. Dla rodziców: wg potrzeb placówek w tematyce:

- prawidłowości rozwojowych, w tym gotowości szkolnej,

- profilaktyki zachowań trudnych u dziecka,

- rozwoju psychoseksualnego,

- wspierania dziecka w osiągnięciu gotowości szkolnej w tym gotowości do nauki matematyki,

- rozwoju mowy, 

- wpływu reklamy, telewizji i Internetu na dzieci,

- kształtowania więzi między rodzicami a dzieckiem,

- porozumiewania się bez przemocy (NVC), 

2. Dla wychowawców, nauczycieli, pedagogów wg potrzeb placówek w tematyce:

- współpracy z rodzicami, w tym z rodzicami ucznia niepełnosprawnego,

- rozwoju psychoseksualnego,

- rozwoju mowy,

- wspierania ucznia z trudnościami w nauce, w tym w nauce matematyki,

- wspierania ucznia zdolnego,

- zapobiegania samobójstwom,

- zagrożeń płynących z Internetu,

- żałoby dzieci i młodzieży,

- mediacji