Zespoły orzekające

Informacje dla rodziców, nauczycieli

I. Zespoły orzekające wydają :

 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego zwanego dalej "indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym", dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
 3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 4. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
 5. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole,

II. Zespoły wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka lub ucznia luba na wniosek pełnoletniego ucznia

Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.

W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia, zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza, lub wychowawców placówki, w której uczeń przebywa, informując o tym wnioskodawcę.

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

Dla kogo:

Dzieci niepełnosprawnych

 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • niewidomych,
 • słabowidzących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi

oraz dla uczniów

 • niedostosowanych społecznie
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Dokumenty:

 • wniosek rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniego ucznia
 • dokumentacja specjalistyczna (medyczna, dodatkowe wyniki badań, orzeczenie o niepełnosprawności)
 • wniosek lekarza ogólny w przypadku niepełnosprawności ruchowej, zaburzeń zachowania, zagrożenia niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem, autyzmu
 • postanowienie sądu o umieszczeniu w MOW.

WAŻNE

Orzeczenia dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku, słuchu wydają poradnie:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Gdyni,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Gdyni,

INDYWIDUALNE NAUCZANIE

Dla kogo:

 • Dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

Dokumenty:

 • wniosek rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniego ucznia
 • wniosek lekarza o indywidualne nauczanie
 • inna dokumentacja specjalistyczna

WAŻNE

 1. orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, nie krótszym jednak niż 30 dni i nie dłuższy niż rok szkolny.
 2. w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.

ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Dla kogo:

 • dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim

Dokumenty:

 • wniosek rodzica/prawnego opiekuna
 • wniosek lekarza ogólny

OPINIA O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

Dla kogo:

 • dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole

Dokumenty:

 • wniosek rodzica/prawnego opiekuna
 • wniosek lekarza ogólny

Wzory dokumentów do pobrania na stronie internetowej Poradni w zakładce dokumenty do pobrania.

Regulamin Zespołów Orzekających