Oferta


Badania diagnostyczne

Top

Prowadzimy diagnostyczne badania:

 • psychologiczne;
 • pedagogiczne, w tym specyficznych trudności w nauce matematyki (dyskalkulia);
 • logopedyczne, Wizytówka logopedyczna;
 • lekarskie dla uczniów, którzy w związku z problemami zdrowotnymi mają ograniczone możliwości wyboru zawodu;
 • specjalistyczne psychiatryczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

 

Konsultacje indywidualne

Top

Prowadzimy konsultacje dla dzieci, młodzieży i rodziców w sprawie:

 • trudności w nauce;
 • specyficznych trudności w nauce pisania i czytania;
 • trudności wychowawczych;
 • zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD);
 • rodziców dzieci do 3 roku życia z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi;
 • zaburzeń zachowania;
 • uzależnień;
 • zaburzeń jedzenia;
 • sprawców i ofiar przemocy w rodzinie;
 • rodziców dzieci krzywdzonych seksualnie;
 • osób zagrożonych próbą samobójczą.

 

Pomoc w wyborze kierunku kształcenia

Top

Przeprowadzamy specjalistyczne badania psychologiczne oraz konsultacje pedagogiczne, które pomagają młodzieży w planowaniu drogi zawodowej. Udzielamy informacji o szkołach, możliwościach kształcenia w systemie szkolnym i pozaszkolnym. Prowadzimy również warsztaty zawodoznawcze dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Profilaktyka uzależnień i innych problemów emocjonalnych u dzieci i młodzieży

Top

Z zakresu profilaktyki proponujemy:

 • warsztaty dla uczniów dotyczące rozpoznawania i wyrażania emocji, komunikacji interpersonalnej, nawiązywania pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej, rozwiązywania problemów i sytuacji konfliktowych, radzenia sobie ze stresem, profilaktyki uzależnień, również w oparciu o programy edukacyjne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, profilaktyki zachowań agresywnych;
 • dla rodziców - indywidualne rozmowy wspierająco-terapeutyczne z rodzicami młodzieży w wieku dorastania, konsultacje rodzinne w oparciu o podstawy systemowej terapii rodzin, konsultacje rodzinne w oparciu o podstawy systemowej terapii rodzin z elementami mediacji, konsultacje dla rodziców dzieci w sytuacjach kryzysowych, zagrożonych zachowaniami ryzykownymi (myśli, próby samobójcze), indywidualne spotkania z rodzicami uczniów uchylających się od obowiązku szkolnego

Szkoła dla Rodziców

Top

W ramach ogólnopolskiego programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców" :

 • zajęcia „Szkoła dla rodziców"
 • zajęcia „ Rodzeństwo bez rywalizacji"
 • kurs dla nauczycieli i wychowawców „Jak polepszyć komunikację z uczniem i rodzicem?"

Terapie specjalistyczne

Top

Zachęcamy do skorzystania z różnorodnych form terapii realizowanych na terenie Poradni. Polecamy:

 • indywidualną terapię psychologiczną dzieci i młodzieży,
 • psychoterapię rodzin,
 • indywidualną terapię logopedyczną,
 • indywidualną terapię pedagogiczną dla dzieci dyslektycznych,
 • indywidualną terapię dziecka w wieku przedszkolnym,
 • indywidualną terapię dzieci młodszych ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki,
 • diagnozę i terapię dziecka wykorzystywanego seksualnie,
 • grupowe zajęcia dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową,
 • indywidualne zajęcia wspomagające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym wolniej rozwijających się, a także z FAS,
 • socjoterapię,
 • grupowe zajęcia dla dzieci nieśmiałych w młodszym wieku szkolnym,
 • grupowe zajęcia dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • grupę twórczego myslenia dla uczniów szkół podstawowych.

W ramach pomocy rodzinom z dziećmi do 7 roku życia proponujemy terapię grupową dla dzieci i ich rodziców;

 • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym "Bajki i baśnie uczą nas życia",
 • zajęcia grupowe „Program zajęć kształtujących i rozwijających kompetencje społeczne i komunikacyjne",
 • zajęcia grupowe "Twórcza matematyka",
 • zajęcia grupowe "Twórcza współpraca",

UWAGA! Zajęcia te prowadzone są na terenie przedszkoli współpracujących z Poradnią (na zlecenie przedszkola)